Bộ sưu tập

Một cách nhìn khác về ứng dụng web với Spring MVC, Spring Boot, Tomcat dạng nhúng và Thymeleaf

This gallery contains 8 photos.

Bình thường chúng ta thường thấy các ứng dụng web sẽ cần phải được triển khai trên một web server nào đó. Ví dụ như khi viết các ứng dụng Java web tuân theo chuẩn Servlet, bao giờ chúng ta … Tiếp tục đọc