Bộ sưu tập

UserDetails & UserDetailsService trong Spring Security

This gallery contains 2 photos.

Như trong ví dụ của những bài viết trước, ta có thể thấy các thông tin xác thực và phân quyền cho người dùng trong hệ thống được cấu hình trong file spring-config-security.xml như dưới đây <security:authentication-manager> <security:authentication-provider> <security:user-service> <security:user … Tiếp tục đọc