Bộ sưu tập

Sử dụng Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Hibernate, Tomcat dạng nhúng để xây dựng ứng dụng web

This gallery contains 2 photos.

Trong bài viết trước chúng ta đã được giới thiệu về cách sử dụng Hibernate để có thể thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong một ứng dụng Spring MVC. Để bắt kịp đi cùng với … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Một cách nhìn khác về ứng dụng web với Spring MVC, Spring Boot, Tomcat dạng nhúng và Thymeleaf

This gallery contains 8 photos.

Bình thường chúng ta thường thấy các ứng dụng web sẽ cần phải được triển khai trên một web server nào đó. Ví dụ như khi viết các ứng dụng Java web tuân theo chuẩn Servlet, bao giờ chúng ta … Tiếp tục đọc