Bộ sưu tập

Sử dụng Bean Datasource và Table để tạo nhiều danh sách trong báo cáo với JasperReports

This gallery contains 12 photos.

Bài viết “Tạo báo cáo với JasperReports” đã đề cập đến cách sử dụng thành phần table trong JasperReports. Như một sự thay thế cho thành phần Subreport trong bài viết “Sử dụng Bean Datasource và Subreport để tạo nhiều … Tiếp tục đọc